Polityka prywatności i plików cookies

Strony internetowej Szlak Architektury Drewnianej/tradycje

 

 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwanej dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator -  Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków

2. Strona internetowa - serwis dostępny pod adresem www.tradycje.drewniana.malopolska.pl.

3. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

4.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§ 2

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem iodo@mot.krakow.pl

3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego oraz formularza komentarzy

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

6. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej).

7. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest z celami ich przetwarzania, w szczególności dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas obowiązywania zawartej umowy. Wydłużenie okresu przetwarzania danych osobowych może nastąpić w wypadku, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych po okresie obowiązywania umowy lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

               1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych                                      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

                2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

                3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

§ 3

Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

     a.   prawo dostępu do danych

     b.   prawo do poprawienia danych

     c.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych

     d.   prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych

     e.   prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

     f.    prawo do przenoszenia danych

     g.   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.  

3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: biuro@mot.krakow.pl

 

§ 4

Gromadzone informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami  Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

               1. Google Analitysc - stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej

               2. Facebook Pixel - stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie  zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

 

§ 5

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

2. monitorowania stanu sesji,

3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

4. a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:  biuro@mot.krakow.pl